Vítejte na stránkách firmy 4FIT CONSULTING, s.r.o.

Nabídka služeb

Zajištění činnosti koordinátora BOZP na staveništi:

Zřízení této pozice nařizuje investorům zákon 309/2006 Sb. Zadavatel stavby je povinen zajistit činnost koordinátora na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Stavby, na které se tato povinnost nevztahuje, jsou specifikovány v zákoně. (odkaz v postraní liště na daný zákon)

Společnost 4FIT CONSULTING, s.r.o. Vám zajistí:

splnění povinnosti KOORDINÁTORA BOZP formou outsourcingu profesionálních koordinátorů a to jak v přípravné, tak v realizační fázi stavby.

Zajistíme splnění legislativních povinností a požadavků v oblasti BOZP na pracovištích v průběhu jednotlivých etap přípravy a realizace stavebního záměru INVESTORA (zadavatele stavby).

Námi nabízení koordinátoři bezpečnosti práce na staveništi jsou držiteli osvědčení vydaného Českou společností stavebních koordinátorů ČSSI. Jejich odborná způsobilost byla ověřena zkouškou z odborné způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V případě zájmu kontaktujte naše informační oddělení.

Proč koordinátor BOZP?

K zajištění minimalizace pracovních úrazů na stavbách. Zahraniční praxe jednoznačně dokazuje, že přítomnost koordinátora na stavbách vede ke snižování úrazovosti ve stavebnictví. V zemích Evropské unie takto došlo ke snížení smrtelných pracovních úrazů o více než 25 %.
Zákon 309/2006 Sb. vychází z evropské legislativy?

Pojištění odpovědnosti za škodu

Společnost 4FIT CONSULTING, s.r.o. má uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, pro pojištění podnikatelských rizik TREND 07 – pojištění odpovědnosti za škodu). Limit pojistného plnění je 20 000 000,- Kč.

Ke stažení

• Zákon 309/2006 Sb.
• NV 591/2006 Sb.
• Rizikové práce NV 591/2006 Sb.
• Oznámení dle NV 591/2006 Sb.
• Plán BOZP


Odkazy

Koordinátor BOZP
Bozpinfo.cz