Vítejte na stránkách firmy 4FIT CONSULTING, s.r.o.

Koordinátor BOZP

Zřízení této pozice nařizuje investorům zákon 309/2006 Sb. Zadavatel stavby je povinen zajistit činnost koordinátora na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Stavby, na které se tato povinnost nevztahuje, jsou specifikovány v zákoně.

Koordinátor BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. zajišťuje během přípravné fáze stavby:
• Zpracování plánu BOZP a předání zhotoviteli.
• Zpracování přehledu právních předpisů v oblasti BOZP vztahujících se ke stavbě.
• Zpracování Oznámení o zahájení prací a jeho předání na základě plné moci příslušnému inspektorátu práce.
• Dává podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací.
• Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.
• Zajistí zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích.
• Provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

Během realizace stavby:
• Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP
• Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.
• Projednání zjištěných nedostatků se zadavatelem stavby a kontrola jejich odstranění.
• Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP.
• Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP.
• Spolupracuje s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka, se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s příslušnými odborovými organizacemi
• Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
• Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání
• Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
• Provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

Ke stažení

• Zákon 309/2006 Sb.
• NV 591/2006 Sb.
• Rizikové práce NV 591/2006 Sb.
• Oznámení dle NV 591/2006 sb.
• Plán BOZP


Odkazy

Koordinátor BOZP
Bozpinfo.cz