Vítejte na stránkách firmy 4FIT CONSULTING, s.r.o.

Info investorům

Povinnosti zadavatelů staveb (investorů, stavebníků)
Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, je zadavatel stavby povinen:
určit koordinátora BOZP
zpracovat plán BOZP
zpracovat a zaslat oznámení o zahájení prací na OIP

Povinnost určit koordinátora BOZP
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Povinnost zpracovat plán BOZP
Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. (viz. níže)

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. (nutno zpracovat plán BOZP)
• práce ve výkopu o hloubce ›5m
• práce ve výšce nad 10m
• práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců
• práce spojené s vysoce toxickými chemickými látkami
• práce se zdroji ionizujícího záření
• práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti
• práce v ochranných pásmech energetických vedení
• práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
• práce s výbušninami
• práce prováděné mikrotunelováním a studnařské práce
• práce potápěčské

Zaslat oznámení o zahájení prací na OIP
Překročí-li stavba požadavky § 15 zákona 309/2006 Sb. Je zadavatel stavby povinen zaslat oznámení o zahájení prací na OIP.

Požadavky § 15 zákona 309/2006 Sb.
- stavby u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
- stavby u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu


Tabulka povinností souvisejících s výkonem koordinátora BOZP, které vznikají zadavatelům staveb.
Popis situacePovinnosti zadavatele stavby
Počet zhotovitelů provádějících stavbuna stavbě budou prováděny práce dle 591/2006 Sb.rozsah stavby přesahuje limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.nutno nechat zpracovat plán BOZPnutno zaslat oznámení o zahájení prací na OIPnutno určit koordinátora při realizaci stavby
1ano-anonene
-anoanoanoano
2 a víceano-anonene
-anoanoanoano

Pozn.: Tabulka byla zpracována na základě informací získaných od Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích.

Ke stažení

• Zákon 309/2006 Sb.
• NV 591/2006 Sb.
• Rizikové práce NV 591/2006 Sb.
• Oznámení dle NV 591/2006 Sb.
• Plán BOZP


Odkazy

Koordinátor BOZP
Bozpinfo.cz